SLUŽBY V OBLASTI TECHNICKÉ

 • příprava smluvních vztahů s dodavateli energií (dodávka tepla, teplá voda, vodné a stočné, elektrická energie do společných částí domu apod.)

 • zajišťování provozu domu a pozemku včetně technických zařízení a společných částí technických sítí, a to tak, aby společné části domu byly provozuschopné a sloužily k jejich řádnému užívání a k řádnému užívání bytů a nebytových prostorů v domě

 • zajištění organizace výběrového řízení a metodická pomoc při přípravě podkladů pro smlouvy o dílo na dodávky prací a služeb

 • zajišťování rekonstrukcí, modernizací a velkých oprav společných částí domu na základě výběru dodavatele

 • zajišťování běžné údržby domu na základě výběru dodavatele společenstvím vlastníků a pomoci při havarijních situacích

 • zajišťování periodických revizí a oprav společných částí domu na základě výběru dodavatele společenstvím vlastníků

 • zajišťování plnění právních předpisů o požární ochraně pro společné části domu

 • zajišťování protipožárního zabezpečení domu a revize protipožárních technických prostředků

 • vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu, zajišťování administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu

 • zpracování návrhů plánu oprav, rekonstrukcí a modernizací domu, včetně plánovaných výdajů na jejich realizaci

 • vyřizování pojistných událostí v případě pojištění společných částí domu pod rámcovou pojistnou smlouvou uzavřenou mezi Kooperativou pojišťovnou, a.s. a Svazem českých a moravských bytových družstev

 • předkládání roční zprávy o technickém stavu domu

Stavební bytové družstvo SCHZ nabízí správu společných částí domu a zajišťování služeb zejména pro společenství vlastníků jednotek, ale i bytová družstva a jiné vlastníky budov na základě uzavřené mandátní smlouvy.

NAŠE ÚDAJE

Teplická 1209/2, Předměstí, 412 01 Litoměřice

tel. 416 574 830-1

sbdschz@sbdschz.cz

INFORMACE

 • STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SCHZ
 • IČ : 00042803
 • DIČ : CZ00042803